TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10174/CT-TTHT
V/v: Hoàn thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH TM Kuraray Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 1704, tầng 17 Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0302597576

Trả lời văn bản số 004/2014 ngày 11/11/2014 của Công ty về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT:

“Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày là cơ sở kinh doanh thương mại, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết lũy kế sau 12 tháng tính từ tháng 09/2013 đến tháng 08/2014 thì Công ty thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT (bao gồm cả số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa còn tồn kho cuối tháng 08/2014).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
3804_294622 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga