BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10174/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công vănsố 938/HQKG-NV ngày 28/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về vướng mắctrong việc thực hiện trừ lùi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy địnhtại khoản 2, Điều 25 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tàichính thì thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện dựán đầu tư miễn thuế thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư số22/2014/TT-BTC Điều 101, Điều 102 Thông tư 128/2013/TT-BTC và khai các thôngtin liên quan của Danh mục hàng hóa được miễn thuế trên Hệ thống; khi xuấtkhẩu, nhập khẩu hàng hóa đã đăng ký Danh mục miễn thuế trên VNACCS, hệ thống tựđộng trừ lùi số lượng hàng hóa tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mụcmiễn thuế.

Căn cứ quy địnhnêu trên, trường hợp doanh nghiệp không đăng ký Danh mục miễn thuế trên hệthống VNACSS thì không thực hiện trừ lùi được trên hệ thống VNACCS; cơ quan hảiquan nơi doanh nghiệp mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa miễn thuế thực hiện trừ lùitrên Danh mục miễn thuế đã được đăng ký theo quy định tại Thông tư128/2013/TT-BTC hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 6498/BTC-TCHQ ngày 19/5/2014của Bộ Tài chính, công văn số 5854/TCHQ-TXNK ngày 23/5/2014 của Tổng cục Hảiquan.

2. Khi khai báohàng hóa nhập khẩu miễn thuế trên VNACCS, doanh nghiệp khai các chỉ tiêu liênquan đến Danh mục miễn thuế như sau:

- Chỉ tiêu Số danhmục miễn thuế nhập khẩu: Để trống.

- Chỉ tiêu Số thứtự dòng tương ứng trong danh mục miễn thuế nhập khẩu: Để trống.

- Chỉ tiêu Mãmiễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu: Khai mã miễn thuế nhập khẩu tương ứng (Mãhàng NK, XK khác tại Bảng mã miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu dùng trênVNACCS được đăng tải trên website Tổng cục Hải quan).

- Chỉ tiêu Ghichú: Khai số Danh mục miễn thuế đã được đăng ký.

Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban triển khai VNACCS;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân