BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10176/BTC-ĐT
V/v Hướng dẫn đối chiếu số liệu báo cáo quyết toán giữa các Bộ chủ quản, KBNN và KBNN các tỉnh, thành phố

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Kho bạc nhà nước.

Để thống nhất thực hiện quy định tại Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quyết toán vốn đầu tưxây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàngnăm, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung về việc đối chiếu số liệu báo cáo quyếttoán giữa các Bộ chủ quản, Kho bạc nhà nước và các Kho bạc nhà nước tỉnh, thànhphố như sau:

1. Sau khi các Bộ chủ quản (Chủ đầu tư) xác nhận số liệuthanh toán tại Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố theo biểu mẫu số 06, Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệmgửi các xác nhận số liệu này kèm theo báo cáo quyết toán của Kho bạc nhà nước tỉnh,thành phố về Kho bạc nhà nước. Kho bạc nhà nước có trách nhiệm rà soát số liệubáo cáo của các Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố, tổng hợp, lập báo cáo quyếttoán gửi Bộ Tài chính. Thời điểm chốt số liệu tổng hợp báo cáo của Kho bạc Nhànước gửi Bộ và thời điểm các Bộ tổng hợp báo cáo từ các dự án theo quy định tạiThông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Các Bộ, ngành chỉ đạo chủ đầu tư đến Kho bạc Nhà nước xácnhận đầy đủ số liệu với Kho bạc Nhà nước để làm cơ sở tổng hợp vào báo cáo quyếttoán theo niên độ ngân sách (kể cả trường hợp những dự án không được bố trí kế hoạchtrong năm nhưng vẫn còn số liệu tạm ứng). Ngoài ra, các Bộ, ngành khi lập báocáo quyết toán phải tách riêng phần dư tạm ứng từ trước năm 2004.

3. Đến trước ngày 01/10 năm sau, sau khi nhận được báo cáoquyết toán niên độ ngân sách của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Bộ Tàichính thực hiện thẩm định quyết toán năm. Trường hợp các Bộ, ngành Trung ươngcòn có sự chênh lệch số liệu với Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu Khobạc nhà nước chủ trì có ý kiến với các Bộ, ngành Trung ương còn chênh lệch về sốliệu để đối chiếu, đảm bảo số liệu báo cáo quyết toán của các Bộ, ngành khớpđúng với số liệu tổng hợp của Kho bạc nhà nước.

Trường hợp có nộp giảm tạm ứng, điều chỉnh dự án giữa cácđơn vị quản lý (chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác do sáp nhập, chia tách,điều chuyển từ Bộ quản lý về cho địa phương quản lý, ...) hoặc điều chỉnh saukhi xác nhận tại Kho bạc Nhà nước thì Chủ đầu tư cần xác nhận lại để điều chỉnhlại số liệu quyết toán của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và của Kho bạc Nhà nước.

Đề nghị Kho bạc nhà nước phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quanTrung ương triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN các tỉnh, thành phố;
- Vụ NSNN; Vụ I;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu