BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1018/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn việc xác định cự ly vận chuyển rác và định mức thu gom, vận chuyển nước rỉ rác.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụMôi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 29/CV .CTĐT ngày 22/03/2014của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu về việcxác định cự ly vận chuyển rác trong định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xửlý chôn lấp rác thải đô thị và xây dựng định mức thu gom, vận chuyển nước rỉrác từ các trạm trung chuyển rác. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị,thì việc tổ chức xác định, hướng dẫn và quy định áp dụng định mức cho công tác thugom nước rỉ rác trên địa bàn thành phố Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh VũngTàu quyết định.

2. Đối với công tác thu gom và vận chuyển rác quyđịnh tại mã hiệu MT2.02.00 và MT2.05.00 trong tập Định mức dự toán thu gom, vậnchuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị công bố kèm theo văn bản số 2272/BXD-VPngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng, thì cự ly thu gom và vận chuyển rác trong địnhmức được xác định từ điểm đỗ xe ép rác tới điểm thu rác đầu tiên, sau đó dichuyển tới các điểm thu gom kế tiếp, di chuyển tới điểm đổ rác (sau khi xe đầyrác) và quay trở về điểm đỗ xe.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty Cổ phần Dịch vụ Môitrường và Công trình Đô thị Vũng Tàu tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh