BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1018/BXD-PTĐT
V/v phúc đáp công văn số 2620/UBND-CNXD ngày 17/5/2016 của UBND tnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2620/UBND-CNXD ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị góp ý dự thảo Bộ tiêu chí “Làng đô thị xanh tại thành phố Đà Lạt”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng đánh giá cao và ủng hộ sự chủ động của UBND tỉnh Lâm Đồng trong việc triển khai thực hiện đề án thí điểm “Làng đô thị xanh tại thành phố Đà Lạt” theo Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Các nội dung được nêu tại công văn số 2620/UBND-CNXD ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ sở để nhận diện khái quát mô hình thí điểm làng đô thị xanh, định hướng các mục tiêu cần đạt được khi đầu tư xây dựng thí điểm.

Trong quá trình, triển khai các bước tiếp theo,

3. Hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng mới đang trong bước đầu thực hiện việc nghiên cứu, phát triển mô hình thí điểm, đề nghị thay đổi tên gọi là: “Những định hướng cơ bản mô hình thí điểm làng đô thị xanh”. Để hoàn thiện dự thảo, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung cụ thể như sau:

- Định hướng 1: về quy hoạch xây dựng

+ Mục a sửa lại “Là phân khu đô thị ... canh nông, i đa đa dạng sinh học, địa hình, cảnh quan tự nhiên - văn hóa của địa điểm và giảm phát thải khí nhà kính, có cơ sở hạ tầng đồng bộ”.

+ Bổ sung quy mô dân số.

+ Làm rõ cơ cấu sử dụng đất của 30% diện tích đất ở và công trình công cộng.

- Định hướng 2: Về kiến trúc và cơ sở hạ tầng

+ Mục a đề nghị sửa lại: “Áp dụng các giải pháp công trình xanh và ứng dụng vật liệu xanh đối với các công trình kiến trúc và không gian công cộng xây dựng mới, từng bước áp dụng theo lộ trình phù hợp đối với các công trình cải tạo chỉnh trang”.

+ Mục b đề nghị sửa lại: “Hệ thống hạ tầng ng xanh và tiêu dùng bền vững. Áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch, thiết kế dành cho khu vực đô thị đối với các khu vực i nông nghiệp.”

- Định hướng 3: Về môi trường, đề nghị bổ sung ý giám sát đầu tư và sau đầu tư thân thiện môi trường cho toàn bộ

- Định hướng 4: Về kinh tế xanh, thống nhất như dự thảo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc phúc đáp công văn số 2620/UBND-CNXD ngày 17/5/2016 để UBND tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, hoàn thiện./


- Như trên;
- VT, Cục PTĐT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh