BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1018/LĐTBXH-LĐTL
V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1130/SKHĐT-ĐKĐT ngày 23/02/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công tyTNHH Harvey Nash (Việt Nam), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến nhưsau:

1. Về lĩnh vực tư vấn nhân sự bao gồm: tư vấn học nghề về lựa chọn nghề nghiệp; tư vấn việc làm cho người lao động và tư vấn tuyển dụng lao động, quản trị và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng lao động thì doanh nghiệp được quyền hoạt động kinh doanh cáclĩnh vực trên theo quy định của pháp luật.

2. Về hoạt động dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm thì doanh nghiệp được quyền hoạt động. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ điều kiện và làm thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương theo quy định tại Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 củaChính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của Tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP .

3. Đối với các hoạt động: Cung ứng lao động đã được lựa chọn thông qua hồ sơ tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động; Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, do chưa nêu cụ thể hình thức thực hiện nên có thể đó là hình thức cho thuê lại lao động. Hiện nay pháp luật lao động chưa quy định cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp lao động (cho thuê lại laođộng).

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét cụ thể và căn cứ vào pháp luật hiện hành để cấp đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH Harvey Nash (Việt Nam) theo đúng pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Xuân Thành