TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1018/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty cổ phần điện cơ lạnh
364 Cộng Hòa- Q. Tân Bình- Tp. Hồ Chí Minh
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 145/Ree-06 ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Công ty cổ phần cơ điện lạnh về việc xin ân hạn nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 11 tháng 1 năm 2006 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 146/TCHQ-KTTT về việc tạm giải tỏa cưỡng chế; Xét đề nghị của Công ty tại công văn số 145/Ree-06 Tổng cục Hải quan cho phép Công ty cổ phần cơ điện lạnh được hưởng thời gian ân hạn thuế theo quy định với điều kiện ngoài số nợ thuế của các lô hàng nhập khẩu phục vụ xây dựng công trình Nhà ga T1 - Sân bay Nội Bài nêu tại công văn 146/TCHQ-KTTT Công ty không có nợ quá hạn của các tờ khai khác và đáp ứng được các tiêu chí quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần cơ điện lạnh biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An