BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1018/TM-XNK
V/v Nhập khẩu Dầu cọ

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương

Bộ Thương mại nhận được văn bản số 18/TH ngày 26/04/2003 của Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên Hương về việc nhập khẩu dầu cọ, về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo quy đinh tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu thời kỳ 2001-2005 và Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/04/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 46/201/QĐ-TTg dẫn trên, giấy phép nhập khẩu chỉ áp dụng đối với một số chủng loại dầu thực vật tinh chế dạng lỏng (trong đó có dầu cọ và các thành phần của dầu cọ đã tinh chế dạng lỏng) đến hết ngày 31/12/2001. Sau ngày này, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh với ngành hàng phù hợp, đã đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu, được chủ động nhập khẩu nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với các quy định hiện hành về quản lý nhập khẩu.

Bộ Thương mại xin thông báo để Công ty được biết và thực hiện.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Loan