THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1018/TTg-QHQT
V/v Bổ sung vốn cho Dự án GTNT3 do WB và DFID tài trợ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (Công văn số 3505/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 6 năm 2011); ý kiến của các cơquan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 2515/NHNN-HTQT ngày 30 tháng 3năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 4802/BTC-QLN ngày 13 tháng 4 năm 2011), BộGiao thông vận tải (công văn số 2767/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 5 năm 2011), Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 97 triệu USD vốnvay của WB và 15,146 triệu USD vốn đối ứng cho Dự án Giao thông nông thôn 3(GTNT 3) và áp dụng các cơ chế quản lý tài chính và quản lý dự án của Dự ánGTNT 3 cho phần vốn bổ sung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại vănbản trên.

2. Bộ Giao thông vận tải chịu tráchnhiệm rà soát, phê duyệt cụ thể danh mục đầu tư và phân bổ vốn bổ sung cho cáctỉnh theo quy định của Dự án và đôn đốc các đơn vị thực hiện dự án liên quanhoàn thành các hạng mục đầu tư của Dự án theo đúng thời gian quy định.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vàcác cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo cho việc bổ sung vốn trêntheo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). 23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm