VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 72/TTr-BTTTT ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; ý kiến của các Bộ: Công an, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược, lưu ý:
1. Cập nhật số liệu mới và dự báo xu thế.
2. Các mục tiêu, chỉ tiêu có căn cứ thuyết phục, khả thi, có thể kiểm tra, đánh giá được kết quả theo từng giai đoạn.
3. Gắn với nội dung Quy hoạch báo chí đến năm 2020 sẽ báo cáo Bộ Chính trị.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó TTgCP (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ: CA, TP, KHĐT, TC, VHTTDL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên