BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Công văn 1019/BTP-HCTP ký quỹ bồi thường trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viênCông văn 1019/BTP-HCTP ký quỹ bồi thường trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viênSố: 1019/BTP-HCTP
V/v ký quỹ để bồi thường trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

Trả lời Công văn số 41/STP-BTTP ngày 20/01/2010 của Sở Tưpháp tỉnh Khánh Hòa về việc ký quỹ để bồi thường trách nhiệm nghề nghiệp côngchứng viên, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Việc Sở Tư pháp trình Đề án phát triển tổ chức hành nghềcông chứng tại tỉnh Khánh Hòa là hết sức cần thiết, phù hợp với lộ trình xã hộihóa hoạt động công chứng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổchức. Khoản 7 Điều 32 của Luật công chứng quy định: Văn phòng công chứng cónghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chứcmình. Như vậy, Luật công chứng chỉ quy định việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghềnghiệp, không quy định ký quỹ hoặc hình thức khác.

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một sốđiều Luật công chứng và Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chínhphủ, trong đó có hướng dẫn về vấn đề bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp côngchứng viên.

Đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tham khảo các quy định vàthông tin nêu trên khi xây dựng Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng ởđịa phương.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để báo cáo);
- Lưu: Văn thư, Vụ BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến