TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1019/GSQL-GQ3
V/v nhận hồ sơ gốc của xe ô tô.

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công vănsố 1716/HQLA-NV ngày 17/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc nêu tạitrích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét hồ sơgửi kèm công văn số 1716/HQLA-NV dẫn trên cho thấy Giấy ủy quyền ngày 03/3/2014của ông Phạm Duy Quang cho ông Trần Khắc Tuấn có 02 trang. Trang sau có đóngdấu giáp lai nhưng không phù hợp với trang thứ nhất. Để tránh thất lạc giấy tờ,dẫn đến khiếu kiện của Việt kiều (nếu có), đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long Anhướng dẫn Việt kiều (hoặc có thể thông qua người được ủy quyền) thực hiện việcủy quyền theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi Việt kiều thực hiện nội dungtrên, Cục Hải quan tỉnh Long An xử lý theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnhLong An biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga