TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1019/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn178B/CV-VFC ngày06/08/2015 củaCông ty CP Vinacafe Biên Hòa đề nghị xác minhchữ ký trên 02C/O mẫu D do cơ quan có thẩmquyền của Indonesia cấp và công văn số 1842/HQĐNa-GSQL ngày 31/8/2015 của Cục Hải quan Đồng Naicũng đề nghịhướng dẫn về việc xác minhchữ ký trên 02 C/O form D của Công ty CP Vinacafe.Trong đó, C/O số tham chiếu 0017717/CBN /2014 ngày 30/10/2014 đã được Tổngcục Hải quan gửi đi xác minh tại cơquan cấp C/O của Indonesia theo yêu cầu củaCục Hải quan Đồng Nai tại Công văn số 2720/HQĐNa-GSQL ngày 21/11/2014(cùng với một số C/O khác), còn C/O số tham chiếu 0017574/CBN /2014 ngày28/10/2014 chưa được xác minh chứngthực. Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về C/O số tham chiếu 0017717/CBN /2014 ngày 30/10/2014, Tổng cụcHải quan đã có công hàm xác minh chữký liên quan. Tuy nhiên, đến nay đã quáthời hạn xác minh theo quy định của Hiệp định nhưng Tổng cụcHải quan vẫn chưanhận được thôngtin phản hồi của Indonesia, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai tiếnhành thủ tục từ chối đối với C/Onày.

- Đối với C/O số tham chiếu 0017574/CBN /2014 ngày 28/10/2014, Tngcục Hải quan cần tiến hành xác minhvà sẽ có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản saukhi có trả lời từ cơ quan cấp C/O củaIndonesia.

Cục Giám sát quản lý thông báo để Cục Hải quan ĐồngNai biết, thc hin./.


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-
Công ty CP Vinacafe Biên Hòa, đ/c Khucông nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai (thaytrả lời vb số 178B/CV-VFC ngày06/08/2015);
-
Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn