BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1019 TCT/DNK
V/v hoá đơn, chứng từ khi vận chuyển hàng hoá

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 77/CT-NQD ngày 11 tháng 3 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị cho áp dụng quy định sử dụng lệnh điều động nội bộ và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đối với hoạt động kinh doanh nông, lâm, thuỷ, hải sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 5.9, Mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giá trị gia tăng thì:

Các cơ sở kinh doanh mặt hàng nông, lâm, thuỷ, hải sản đã xuất hoá đơn bán hàng hoá giao cho khách hàng, nhưng thực tế khi giao hàng có hao hụt, không đảm bảo chất lượng, quy cách, phẩm chất,... phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì cơ sở bán hàng và bên mua hàng phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán lập hoá đơn để điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh cho hàng hoá tại hoá đơn số, ký hiệu,... Căn cứ hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến