THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
V/v: sắp xếp đổi mới nông, lâm trường quốc doanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để đẩy nhanh việc triển khai Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất các nông, lâm trường (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần) dự kiến giữ lại để quản lý sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh; giao đất đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích (trên cơ sở các tài liệu hiện có và kết hợp rà soát trên thực địa). Thời gian hoàn thành trong năm 2011.
Trong năm 2012 hoàn thành việc xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc mốc, đường ranh giới sử dụng đất cho các nông, lâm trường, đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn phương pháp và định mức chi phí xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc mốc, đường ranh giới sử dụng đất; thí điểm việc đo đạc, thống kê chi tiết hiện trạng đất đai của các đối tượng đang sử dụng đất tại các nông, lâm trường, Ban Quản lý rừng (giao khoán đất, cho thuê, cho mượn, liên doanh liên kết, lấn chiếm, chuyển nhượng…) ở một số địa phương đại diện một số vùng sinh thái, trên cơ sở kết quả thí điểm kết hợp hiện trạng chung của cả nước. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý dứt điểm các trường hợp quản lý, sử dụng đất không đúng quy định pháp luật.
3. Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương bảo đảm nguồn kinh phí cho việc đo đạc cắm mốc; trường hợp các doanh nghiệp ứng kinh phí để đo đạc, cắm mốc được trừ tiền thuê đất nộp cho địa phương.
4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2012:
a) Chính sách và cơ chế quản lý đối với công ty lâm nghiệp có rừng tự nhiên là rừng sản xuất nhưng nghèo kiệt chưa được khai thác; cơ chế giao chỉ tiêu khai thác đối với đơn vị có rừng tự nhiên là rừng sản xuất đã được phê duyệt phương án điều chế rừng.
b) Mô hình tổ chức quản lý đối với Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng sau khi rà soát 3 loại rừng mà không đạt tiêu chí quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài có được mua đất khu công nghiệp ? Tổ chức nước ngoài mua đất tại Việt Nam ?

c) Giải pháp tiếp tục sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường.
5. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường khảo sát đánh giá kết quả thí điểm cổ phần hóa cơ sở chế biến gắn với vườn cây, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2011.
6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ giải pháp kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Đổi mới nông, lâm trường quốc doanh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, KTN, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

>> Xem thêm:  Mua đất dịch vụ khi chưa có sổ đỏ có hợp pháp không ? Rủi ro khi mua đất đai chưa có sổ đỏ ?