UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1019/UBND-VP
Về quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011

Hải Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương nhận được Công văn số 887/BXD-KTXD ngày 07tháng 6 năm 2011 của Bộ Xây dựng “Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựngcông trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011”.

Sau khi xem xét Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao cho Sở Xây dựng Hải Dương chủ trì cùng các Sở, ngành vàđơn vị có liên quan dự thảo quy định về điều chỉnh dự toán xây dựng công trìnhtheo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và báo cáo UBND tỉnhtrong tháng 7 năm 2011./.

Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Các sở: KHĐT, TC, CT, NN&PTNT, GTVT;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Các lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Chuyện viên: Trọng Hải;
- Lưu VT (25b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đình Tạo