TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 102/GSQL-TH
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập kho ngoại quan
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011
Kính gửi:
Công ty TNHH Vận tải & Giao nhận Yusen Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
(Đ/c: P.808, Tầng 8, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)
Trả lời công văn số YVN-IRAN/1102281 ngày 03/03/2011 của Chi nhánh Công ty đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan đã được quy định tại Điều 23, Điều 26 của Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 55 của Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Chi nhánh Công ty căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc khi làm thủ tục hải quan, đề nghị Chi nhánh Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải