BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 102/TCHQ-GSQL
V/v quản lý hải quan về kinh doanh hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4611/HQHCM-GSQL ngày 23/12/2014 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việcquản lý hải quan về kinh doanh hàng miễn thuế; về vấn đề này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ vào điểm a, khoản 2, Điều 47 và khoản 2, Điều38 của Luật Hải quan năm 2014 và khoản 4, Điều 6 Thông tư số 148/2013/TT-BTCngày 25/10/2014 của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉđạo Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế rà soát việc kết nốihệ thống camera giám sát cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế với cơquan hải quan. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế chưa thựchiện việc kết nối hệ thống camera giám sát với cơ quan hải quan thì cần khẩntrương thực hiện việc kết nối và báo cáo tiến độ về Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh,thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh