TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1020/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế phụ tùng xe máy NK

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 054/CV-AMA ngày 20/2/2006 của Công ty sản xuất phụ tùng ôtô xe máy AMA khiếu nại về việc tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với 37 bộ hồ sơ mặt hàng linh kiện, phụ tùng xe 2 bánh gắn máy nhập khẩu năm 2004, 2005. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số: 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính theo đó việc Cục Hải quan Lạng Sơn xác định lại giá tính thuế đối với 37 lô hàng linh kiện, phụ tùng xe hai bánh gắn máy nhập khẩu năm 2004, 2005 là chưa đúng quy định về trình tự, nguyên tắc và phương pháp xác định giá tính thuế theo phương pháp 2, phương pháp 3, phương pháp 6.

Yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện:

1. Thông báo doanh nghiệp đến trụ sở Cục Hải quan Lạng Sơn tham vấn trực tiếp một số lô hàng có nghi ngờ trong tổng số 37 lô hàng nhập khẩu trong năm 2004, 2005 (không nhất thiết phải tham vấn cả 37 bộ hồ sơ).

2. Căn cứ kết quả tham vấn trực tiếp Doanh nghiệp, các tài liệu chứng từ do Doanh nghiệp xuất trình, đối chiếu với các quy định hiện hành để chấp nhận hoặc bác bỏ trị giá khai báo. Nếu chấp nhận trị giá khai báo thì ra quyết định huỷ bỏ các quyết định đã truy thu. Trường hợp bác bỏ giá trị khai báo thì xác định lại giá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định giá tính thuế quy định tại Thông tư 118 (dựa vào dữ liệu sẵn có tại cơ quan Hải quan để xác định giá), ra quyết định điều chỉnh lại số thuế phải nộp theo đúng quy định.

3. Giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp và báo cáo về Tổng cục toàn bộ nội dung vụ việc (nếu xác định lại giá tính thuế theo phương pháp 2, phương pháp 3 thì phải báo cáo cụ thể tờ khai tương tự, giống hệt được tra cứu trong khoảng thời gian nào, tại địa phương nào; phương pháp 6 phải nêu rõ cách tính toán cụ thể).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An