THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
V/v: huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận hưởng cơ chế, chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2386/BKHĐT-KTĐP &LT ngày 19 tháng 4 năm 2011), Tài chính (công văn số 6970/BTC-NSNN ngày 27 tháng 5 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1613/LĐTBXH-BTXH ngày 23 tháng 5 năm 2011), Ủy ban Dân tộc (công văn số 325/UBDT-CSDT ngày 16 tháng 5 năm 2011) và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (công văn số 02-TTr/BCĐTN ngày 8 tháng 02 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ đồng ý huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận được áp dụng một số cơ chế, chính sách quy định tại văn bản số 588/TTg-ĐP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ hiện nay đang thực hiện tại các tỉnh Tây Nguyên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, ĐP (5b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng