VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11274/BGTVT-CQLXD ngày 22 tháng 10 năm 2013), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 2489/BXD-HĐXD ngày 22 tháng 11 năm 2013), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9313/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 11 năm 2013), Bộ Tài chính (văn bản số 15908/BTC-ĐT ngày 18 tháng 11 năm 2013) về chủ trương thông xe, khai thác tạm và thu phí Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Trước khi xem xét kiến nghị về chủ trương thông xe, khai thác tạm và thu phí Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ,yêu cầu Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ:
- Tình hình thực hiện quản lý, khai thác tạm thời đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, những vấn đề nảy sinh.
- Việc thực hiện các ý kiến của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng về hồ sơ thiết kế kỹ thuật Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại văn bản số 49/BC-HĐNTNN ngày 22 tháng 9 năm 2009 theo ý kiến chỉ đạo tại các văn bản số 6972/VPCP-KTN ngày 08 tháng 10 năm 2009, số 8888/VPCP-KTN ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: XD, KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.I, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ