BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10206/TCHQ-VP
V/v Tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộcTổng cục Hải quan.

Thực hiện côngđiện số 04/CĐ-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việcnêu tại trích yếu, nhằm chủ động ứng phó có hiệu quả nhất, ít thiệt hại nhấtkhi có dịch bệnh xảy ra, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởngcác đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Các Cục Hảiquan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu tăng cường phối hợp,hỗ trợ đối với lực lượng chức năng trên địa bàn để phát hiện kịp thời nhữngtrường hợp nghi nhiễm virus Ebola ngay từ cửa khẩu.

2. Các đơn vị trựcthuộc Tổng cục Hải quan, các cục Hải quan tỉnh, thành phố thường xuyên theodõi, cập nhật thông tin liên quan đến dịch bệnh do vi rút Ebola và ý kiến chỉđạo của cấp trên để có biện pháp kiểm soát hiệu quả, kịp thời; khuyến nghị cánbộ, công chức hạn chế tối đa việc đi du lịch đến những vùng có dịch bệnh. Nhữngtrường hợp đi công tác hoặc phải quá cảnh tại những vùng có nguy cơ dịch bệnhphải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định củacơ quan chức năng.

Yêu cầu thủ trưởngcác đơn vị nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP-TVQT (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế