BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1021/BNV- TCBCV/v biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14) và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1376/VPCP-TCCV ngày 04/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung biên chế để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương) chủ động triển khai các công việc sau:

1. Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo đúng quy định tại Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14.

2. Lập danh sách (theo mẫu kèm theo Văn bản này) số công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có mặt tại thời điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Nội vụ để xem xét, bổ sung biên chế công chức và hợp đồng lao động cho địa phương theo quy định của pháp luật (kèm theo Quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh). Sau thời hạn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14, nếu địa phương không có văn bản gửi Bộ Nội vụ thì địa phương đó không có nhu cầu về bổ sung biên chế công chức và hợp đồng lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ…

DANH SÁCH CÔNG CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI THỜI ĐIỂM THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ ...

>> Xem thêm:  Quyền bầu cử, ứng cử là gì ? Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

(Kèm theo Công văn số 1021/BNV-TCBC ngày 15/03 năm 2021 của Bộ Nội vụ)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hoặc công việc giao

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Ngày, tháng, năm được tuyển dụng hoặc hợp đồng

1

2

3

4

5

6

I

CÔNG CHỨC

 

 

 

 

1

...

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

 

 

 

 

1

...

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)

..........., ngày … tháng …. năm 2021
TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ...
(Ký tên và đóng dấu)