BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1021/TY-KD
V/v Thu phí kiểm dịch trứng gia cầm

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Cơ quan Thú y vùng;
- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Ngày 29 tháng 6 năm 2012 Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 vàtriển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, tại Hội nghị Ông Nguyễn Thanh Sơn(Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi) đã nêu vấn đề: Cơ quan thú y đã thu phí kiểmdịch trứng gia cầm nhiều lần, làm tăng giá thành sản phẩm và gây ảnh hưởng đếnviệc lưu thông, tiêu thụ sản phẩm trứng gia cầm; đồng thời, Báo Thanh niên số182 (6034) ngày 30/6/2012 có đưa thông tin: Một quá trứng từ trang trại đến tayngười tiêu dùng phải gánh tới 5 lần phí kiểm dịch.

Về vấn đề này Cục Thú y có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Chi cục Thú y tổ chức rà soátviệc thu phí kiểm dịch trứng gia cầm, báo cáo cụ thể về việc thu phí kiểm dịchtrứng gia cầm hiện nay và gửi cho Cơ quan Thú y vùng thuộc địa bàn quản lý đểtổng hợp.

2. Các Cơ quan Thú y vùng tổng hợp báo cáo của cácChi cục Thú y thuộc địa bàn quản lý và gửi báo cáo về Cục Thú y trướcngày 06/07/2012 (theo địa chỉ: Phòng Kiểm dịch động vật, Cục Thú y; số15/78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Fax: 043.6290147; điệnthoại: 043.8687151; Email: [email protected]) để tổng hợp, báo cáo Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN & PTNT (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ NN & PTNT (để b/c);
- Vụ Tài chính;
- Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, KD.

Q. CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Năm