ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1021/VP-PCNC
V/v: triển khai thực hiện Quyết định 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Sở Tư pháp

Ngày 25 tháng 01 năm 2010, Thủtướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về việc xây dựng, quảnlý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02tháng 4 năm 2010).

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịchThường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài có ý kiến chỉ đạo nhưsau:

Giao Sở Tư pháp nghiên cứu nội dungQuyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời tham mưu cho Ủyban nhân dân thành phố việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phốtruyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên để Sở Tư pháp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm QĐ 06/2010/QĐ-TTg );
- TTUB: CT, PCT/TT;
- Các sở, ngành TP (kèm QĐ06);
- UBND quận, huyện (kèm QĐ06);
- VPUB: CVP, PVP/PC;
- Phòng PC-NC; Lưu: VT, (PC-Tg).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lâm Văn Ba