BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10210/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước.

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 5846/HQHP-TXNK ngày 29/7/2014 của Cục Hải quan Hải Phòngphản ánh Kho bạc Nhà nước Tp Hải Phòng không nhận Lệnh hoàn trả thuế GTGT củacơ quan Hải quan với lý do hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm,nộp thừa tại công văn số 5554/TCHQ-TXNK ngày 19/05/2014 của Tổng cục Hải quankhông phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Theo quy định tạiĐiều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế GTGT thì khoảnthuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa mà doanh nghiệp được hoànkhôngđược chi từ Quỹ hoàn thuế. Do đó, sau khi đã báo cáo Bộ, Tổng cục Thuếđã có công văn số 1350/TCT-KK ngày 23/4/2014 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phốvà Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5554/TCHQ-TXNK ngày 19/05/2014 gửi cácCục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn cơ quan Hải quan nơi người nhập khẩu mởtờ khai, ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừatheo mẫu đính kèm, lập lệnh hoàn trả khoản thu NSNN (theo mẫu 01/LHT : Lệnh hoàntrả khoản thu ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) gửi Kho bạc Nhà nước nơi đã hạch toán thuNSNN đối với khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa để thực hiện chi ngânsách.

Hiện Tổng cục Hảiquan đã trình Bộ ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều130 Thông tư này theo hướng như trên.

Vì vậy, để giảiquyết vướng mắc trong việc hoàn thuế cho Doanh nghiệp, đề nghị Kho bạc Nhà nướcchỉ đạo Kho bạc Nhà nước địa phương phối hợp với cơ quan Hải quan, cơ quan Thuếđịa phương chấp nhận và xử lý Lệnh hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm,nộp thừa cơ quan Hải quan ban hành.

Trân trọng cảm ơnsự hợp tác của Quý đơn vị.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để biết & thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b), L.Nga.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái