VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 10215/VPCP-V .III
V/v: Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.
Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 30/TTr-UBDT ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 16096/BTC-NSNN ngày 21 tháng 11 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban Dân tộc về việc cho phép các tỉnh, huyện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II vào năm 2014 theo đúng quy định tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.
2. Giao Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai với tinh thần trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo đúng các quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Văn phòng Trung ương, các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các BCĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, NC, TCCV, TH;
- Lưu: VT, V.III (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng