BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10216/TCHQ-QLRR
V/v điều chỉnh hạng của DN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 1651/HQĐNa-QLRR ngày 25/7/2014 và công văn số 1602/HQĐNa-TXNKngày 21/07/2014 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc điều chỉnh hạng của doanhnghiệp cho Công ty TNHH Seorim và Công ty TNHH YKK. Về việc này, Tổng cục Hảiquan trả lời như sau:

1. Về áp dụng tiêuchí phân luồng tờ khai hải quan trên cơ sở kết quả đánh giá tuân thủ pháp luậthải quan, pháp luật thuế của doanh nghiệp:

Để tạo điều kiệnthuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quanđã điều chỉnh tỉ lệ xác suất lựa chọn kiểm tra thực tế hàng hóa đối với một sốdoanh nghiệp, trong đó bao gồm 02 doanh nghiệp nêu trên.

2. Về việc điềuchỉnh Hạng rủi ro doanh nghiệp:

Đề nghị Cục Hảiquan Đồng Nai thực hiện theo Điểm 6 Mục IV Quyết định số 2345/QĐ-TCHQ ngày07/08/2014 về việc quy định hoạt động thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi rovà áp dụng biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong quản lý hải quan,quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết, thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa