BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10217/TCHQ-QLRR
V/v trả lời vướng mắc về phân luồng tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH CHUNG YANG VINA
(Địa chỉ: 19/5 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM)

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 126/CY ngày 21/7/2014 của Công ty TNHH CHUNG YANG VINAphản ánh vướng mắc trong phân luồng tờ khai đối với các lô hàng xuất khẩu, nhậpkhẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Qua kiểm tra thôngtin trên hệ thống cho thấy, từ ngày 01/01/2013 đến 01/08/2014 Công ty TNHHCHUNG YANG VINA đã 1 lần vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế, cụ thểngày 21/08/2013 công ty đã bị xử phạt vi khai tăng so với định mức tiêu haonguyên liệu gia công hàng hóa xuất khẩu mà không khai báo bổ sung trước thờiđiểm cơ quan Hải quan phát hiện, số tiền phạt là 384.362.111 đồng.

Do có vi phạmtrên, Công ty TNHH CHUNG YANG VINA bị cơ quan Hải quan đánh giá là doanh nghiệpkhông tuân thủ pháp luật hải quan theo Điểm ii) Tiết c1) Khoản 3 Điều 17 Thôngtư số 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ tài chính và bị kiểm tra thực tếhàng hóa theo Tiết c) Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 175/2013/TT-BTC .

Tổng cục Hải quanthông báo để Quý Công ty được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa