BỘ XÂY DỰNG

---------------

Số: 1022/BXD-KTXD

V/v: Chi phí tư vấn thiết kế công trình thuỷ lợi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 269/TC-QLVĐT ngày 6/5/2010 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về chi phí tư vấn thiết kế công trình thuỷ lợi. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với công tác thiết kế mương bê tông mới hoàn toàn như nội dung văn bản số 269/TC-QLVĐT đã nêu, chi phí thiết kế không áp dụng hệ số điều chỉnh k=1,5.

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Văn Sơn