BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1022/BXD-VLXD
V/v: Thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 276/UBND-KTNngày 04/4/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc “Lộ trình sử dụng vật liệu xâykhông nung theo Thông tư số 09/2012/TT-BXD” Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cóý kiến sau:

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyếtđịnh số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 v/v Phê duyệt Chương trình phát triển vậtliệu xây không nung đến năm 2020, Bộ Xây dựng đãtổchức công bố, phổ biến, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình pháttriển VLXKN trên phạm vi cả nước. Đồng thời Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quantiến hành soát xét và xây dựng mới tiêu chuẩn cho các loại sản phẩm VLXKN; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thicông và nghiệm thu cho khối xây sử dụng VLXKN nhẹ; xây dựng định mức kinh tếcho khối xây khi sử dụng VLXKN. Các Bộ ngành, địa phương đã rà soát, ban hànhcác Thông tư hướng dẫn, các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với cácdự án phát triển VLXKN và quy định việc sử dụng VLXKN trong các công trình xâydựng. Như vậy về hành lang pháp lý cho việc sử dụng VLXKN cho tới nay cơ bản đãhoàn thiện.

Hiện nay trên phạm vi cả nước đã có 13 nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, 17 nhà máy sảnxuất bê tông bọt, khoảng 1000 dây chuyền sản xuấtgạch xi măng cốt liệu và một số chủng loại vật liệu không nung khác (tổng côngsuất thiết kế đạt gần 5,4 tỷ viên QTC). Các nhà máy sản xuất ra sản phẩm có chất lượng ổn định. Như vậy chúng tabước đầu đã làm chủ được công nghệ sản xuấtVLXKN. Chi phí đầu tư cho dây chuyền sản xuất VLXKN loại xi măng cốt liệu khôngcao, thời gian đầu tư cho một dây chuyền sản xuất cũng không dài, nên trongthời gian vừa qua tốc độ đầu tư sản xuất gạch xi măng cốt liệu tăng nhanh. Đếnhết năm 2012 mục tiêu công suất đầu tư VLXKN đã đạt và vượt mục tiêu của Chươngtrình 567.

Lạng Sơn là tỉnh có nhu cầu sử dụng gạch xây không lớn, nguồn nguyênliệu phục vụ cho sản xuất VLXKN lại đa dạng, thuận lợi cho việc phát triểnVLXKN. Mặt khác trên địa bàn tỉnh, sản lượng VLXKN hiện tại đã đạt 326 triệu viên(QTC)/năm cùng một số dự án sản xuất VLXKN đang được triển khai. Như vậy sảnlượng VLXKN sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng VLXKN của tỉnh.

Với các yếu tố trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho các banngành liên quan của tỉnh tăng cường công tác quản ,định hướng cho các doanh nghiệp sản xuất VLXKN trên địa bàn nâng cao công nghệsản xuất, tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩnchất lượng. Khuyến khích và tạo điều kiệncho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất VLXKN, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đấtsét nung. Lộ trình sử dụng VLXKN trên địabàn tỉnh giữ nguyên như quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc Thực hiện Thông tư số09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam