CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1022/CP-QHQT
V/v Dự án ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ,
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam,
- Uỷ ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4326BKH/KTĐN ngày 18 tháng 7 năm 2003 về dự án ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc mở rộng quy mô dự án thí điểm “ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam” của Uỷ ban Dân tộc từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan, Dự án cần phải phân kỳ đầu tư, giai đoạn đầu chỉ đầu tư với quy mô khoảng 5 triệu Euro, tập trung vào các xã thuộc các vùng khác nhau mà theo quy hoạch lưới điện quốc gia không đáp ứng được sau năm 2010.

- Uỷ ban Dân tộc xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án với quy mô đầu tư như trên, phê duyệt theo quy định hiện hành và lưu ý những ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Vốn đối ứng do Uỷ ban Dân tộc và các tỉnh tham gia dự án bố trí theo kế hoạch hàng năm.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi công hàm với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam về việc thực hiện dự án này.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan