BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1022/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Nhà xuất bản Kim Đồng

Trả lời công văn số 13/XBKĐ ngày 8/2/2007 của Nhà xuất bản Kim Đồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2.6; 3.27 Mục II, Phần B Thông tư số120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì hoạt động in các loại sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGTáp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo hướng dẫn tại điểm 3.10, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên) thì giấy in sách áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Nhà xuất bản Kim Đồng được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội
- Vụ PC
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương