VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1022/VPCP-QHQT
V/v UBND tỉnh Bến Tre tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 932/BKH-KTĐN ngày 09 tháng 02 năm 2010) về việc tiếp nhận lôhàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh BếnTre tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng, trị giá 144.641 Euro,do tổ chức Bệnh viện Không biên giới (Hospital Without Frontier) của Vương quốcBỉ viện trợ cho Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉđạo đơn vị tiếp nhận viện trợ kiểm tra, quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng