NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10220/NHNN-CSTT
V/v cho vay vốn phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009

Kínhgửi: - Đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các ngân hàngthương mại

Để đáp ứng kịp thời vốn cho chiphí sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp theo mùa vụ hiện nay, Thống đốcNgân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các ngânhàng thương mại như sau:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp huy động vốn và bố trí nguồnvốn để đáp ứng các nhu cầu vốn sản xuất - kinh doanh trong những tháng cuối năm2009 và năm 2010 tại công văn số 91/04/NHNN-CSTT ngày 20 tháng 11 năm 2009. Cácngân hàng thương mại nhà nước, nhất là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn Việt Nam tập trung bố trí và phân bổ vốn cho các Chi nhánh địa phươngthuộc địa bàn nông nghiệp, nông thôn để đáp ứng vốn vay kịp thời của hộ sảnxuất và doanh nghiệp sản xuất nông - lâm nghiệp, thuỷ sản, diêm nghiệp, thu muanông sản, chế biến và xuất khẩu./.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu