BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10220/TCHQ-TXNK
V/v kê khai và nộp thuế BVMT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần AP SaigonPetro.
(Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 14046/ACT-REP ngày 01/08/2014 của Công ty Cổ phần APSaigon Petro về việc kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc tại côngvăn số 14046/ACT-REP nêu trên tương tự như vướng mắc nêu tại công văn số 14040/ACT-REP ngày 21/07/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 10078/PC-TCHQ ngày 12/08/2014 (đính kèm) chuyển Vụ Chính sách thuế (Bộ Tàichính) để Vụ Chính sách thuế có văn bản hướng dẫn chung cho cơ quan thuế, cơquan hải quan và doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty Cổ phần AP Saigon Petro được biết, liên hệ với Vụ Chínhsách thuế để được hướng dẫn thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VT, TXNK-CS-M.Linh (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân