BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10221/BCT-XNK
V/v thực hiện công văn số 7021/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạicông văn số 7021/VPCP- KTTH ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủvề việc thực hiên công văn số 1152/TTg-KTTH ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Tại công văn số 7021/VPCP-KTTH dẫn trên, Thủ tướng Chính phủđã đồng ý việc "tiếp tục làm thủ tục thông quan để tái xuất các lô hàngsản phẩm đông lạnh các loại kinh doanh theo hình thức tạm nhập tái xuất, chuyểnkhẩu, gửi kho ngoại quan với điều kiện: Hàng chỉ được làm thủ tục thông quan,tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế, quốc gia và các cửa khẩu, điểm thông quantrong các Khu kinh tế cửa khẩu được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập đãcó đủ các cơ quan kiểm soát theo quy định hiện hành, hàng đã được ký hợp đồng,có vận đơn và về đến Việt Nam trước ngày 30 tháng 9 năm 2010".

Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh,thành phố thực hiện theo đúng tinh thần nêu trên. Trong quá trình thực hiện,nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Tổng cục Hải quan phản ánh kịp thời về BộCông Thương để phối hợp giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên