BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10226/BYT-KCB
V/v quản lý công tác KSK theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

-Giám đc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
-
Y tế các Bộ, ngành.
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Ngày 06 tháng 5 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đãban hành Thông tư số 14/2013/TT-BYT vhướng dẫn khám sức khỏe (Thông tư số 14/2013/TT-BYT ), ngày 21 tháng 8 năm 2015, Bộ trưng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chun sức khe của người lái xe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô (sau đây gọi tắt là khám sức khỏe cho người lái xe) và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe (Thông tư liên tịch s24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ) Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã có nhiu văn bản chỉ đạo các Đơn vị trên toàn quc tăng cường quản lý công tác khám, cp Giy khám sức khỏe cho các đi tượng có nhu cầu đến khám sức khỏe.

Đ công tác khám sức khỏe nói chung và khám sức khỏe cho người lái xe (sau đây gọi chung là khám sức khỏe) trên toàn quốc được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của người đến khám sức khỏe và người lao động, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc S Y tế tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Giám định y khoa, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh (KBCB) nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1.Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động khám sức khỏe (KSK) tại các cơ sở khám bnh, chữa bệnh (KBCB) thuộc thẩm quyền quản lý. Chỉ cho phép những cơ sKBCB đã đáp ứng đầy đủ điều kiện được quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT mi được t chức hoạt động KSK; đáp ứng đy đủ điều kiện được quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT mới được KSK lái xe, và ch được KSK theo đúng nội dung đã công b.

2.Khi kiểm tra, thanh tra hoạt động KSK của các cơ sở KBCB theo quyđịnh, nếu phát hiện có sai phạm phải kiên quyết xử lý đình chỉ hoặc kiến nghịđình chỉ hoạt động KSK hoặc xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sởKSK không đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT hoặcThông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT .

Cục Quản ký Khám, cha bệnh và Thanh tra Bộ tăng cường công tácthanh tra công tác KSK tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; các Sở Y tế tỉnh/thànhphố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra công tác KSK tại cácđơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; Y tế các Bộ, ngành tăng cường công tác thanhtra công tác KSK tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

3.Trước khi thực hiện KSK, các bác sỹ phải đối chiếu ảnh dán trên GiấyKSK và người đến KSK, nếu trùng khớp mới tiến hành khám lâm sàng, cận lâmsàng đy đủ theo đúng những nội dung đã được quy định tại Thông tư s14/2013/TT-BYT hoặc Thông tư liên tịch s24/2015/TTLT-BYT-BGTVT và ký tên vào Giấy khám sức khỏe, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật vềkết quả KSK của mình.

4.Quản lý chặt chẽ việc đóng dấu và cấp Giấy KSK do mình phụ trách vàchịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp Giấy khám sức khỏe này.

5.Theo phản ánh của một số cơ sở KBCB phát hiện, có hiện tượng môigiới, bán Giấy KSK giả do người không phải là nhân viên của cơ sở KBCB thựchiện. Vì vậy Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở KBCB phi hợp chặt chẽ với chínhquyền địa phương, lực lượng Công an trên địa bàn, các phóng viên báo đài đểphát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luậtđi với những đối tượng có hành vi mua, bán Giấy KSK.

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc S Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Giám đc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Viện trưng Viện Giám định ykhoa, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tăng cường quản lý, giám sát hoạt độngkhám sức khỏe và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác khám sức khỏetại nhng cơ sở KBCB thuộc thẩm quyền quản lý./.

Nơi nhận:
-Như tn;
-
Bộ trưng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
-
Các đng chí Thứ trưng (để biết);
-
Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên