BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1022TCT/DNNN
V/v: Phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2005

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam
Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1216/KTTKTC ngày 10/3/2005 của Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam vềviệc đăng ký trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) năm 2005; Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quảnlý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Căn cứ vào đặc điểm hạch toán kếtoán và việc sử dụng tài sản cố định của Tổng Công ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam.

Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuấtcủa Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thực hiện phương pháptrích khấu hao TSCĐ năm 2005 như sau:

1. Đối với các đơn vị thành viênhạch toán phụ thuộc:

- Đối với các TSCĐ tăng mới năm2005 là thiết bị chuyển mạch, thiết bị truyền dẫn: thực hiện khấu hao theophương pháp đường thẳng, mức trích bằng 2 lần mức khấu hao xác định theo phươngpháp đường thẳng của TSCĐ đó.

- Đối với TSCĐ còn lại: thực hiệntrích theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

- Riêng công ty Điện toán và truyềnsố liệu thực hiện trích khấu hao theo quy định tại Quyết định số 2000/QĐ-BTCngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính về việc thực hiện thí điểm chế độ khấu haotheo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp:Thực hiện trích theo phương pháp khấu khao đường thẳng với tất cả TSCĐ đang sửdụng và TSCĐ tăng mới trong năm 2005.

Tổng cục Thuế thông báo để TổngCông ty Bưu chính Viễn Thông Việt Nam và Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc trungương biết để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc