BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
V/v: Kế hoạch hoạt động, ngân sách hàng năm của dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Trả lời công văn số 21/NS ngày 02/02/2012 của Trung tâm về việc đề nghị cho phép chủ đầu tư các tỉnh trong vùng dự án thực hiện lập Kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng năm; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
Để thuận lợi và chủ động trong việc bố trí nguồn vốn trong nước cho việc thực hiện dự án tại các tỉnh, nhất trí việc giao cho Chủ đầu tư dự án thành phần của 6 tỉnh trong vùng dự án (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Định) thực hiệp lập Kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và gửi Ban quản lý dự án trung ương tổng hợp, báo cáo Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CPMU;
- VP UBND, Sở NN&PTNT, PPMU các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Định;
- Lưu VT, HTQT (NTĐ).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Tuyết Hòa