BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1023/TCT-PCCS
V/v: Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 08/CT-TTr ngày 03/01/2007của Cục thuế tỉnh Bắc Giang hỏi về việc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, mục B, phần III Thông tư số 128/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

“...q) Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải thu, nợ phải trả mà thời gian nợ từ 12 tháng trở xuống cón guồn gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính ( Mã số B16)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này dựa trên chứng từ kế toán liên quan và sổ kế toán chi tiết chi phí tài chính, phần lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải thu, nợ phải trả mà thời gian nợ từ 12 tháng trở xuống có nguồn gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính”.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, trường hợp các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có thời gian từ 12 tháng trở xuống (thuộc kỳ tính thuế) thì được kê khai phần chênh lệch tỷ giá hối đoái (do đánh giá lại các khoản nợ) vào tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp, Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đánh giá lại khoản tiền vay Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Giang (để đầutư dự án Cải tạo kỹ thuật Nhà máy Phân đạm Hà Bắc trong thời gian 20 năm) thì phần chênh lệch tỷ giá không được đưa vào quyết toán thuế TNDN năm 2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương