BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 10233/TCHQ-TXNK
V/v: Phân bổ khoản phải cộng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1115/HQNA-NV ngày 22/7/2014 của Cục Hải quan Nghệ An về việc vướng mắc thực hiện xác định trị giá tính thuế Bản vẽ kỹ thuật nhập khẩu cùng Hệ thống thiết bị đi kèm của Công ty CP Lâm Nghiệp tháng Năm. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 12, 13 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Trị giá giao dịch là giá mà người mua thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu, sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì chi phí bản vẽ kỹ thuật là khoản phải cộng vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu là hệ thống máy móc thiết bị đi kèm.
Do đó, việc áp dụng phương pháp phân bổ tại điểm b1 khoản 1.2.4.3 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 để phân bổ hết trị giá bản vẽ kỹ thuật vào các máy móc thiết bị nhập khẩu đi kèm của Công ty CP Lâm Nghiệp tháng Năm là phù hợp với quy định nêu trên.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PG (Linh- 3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn