BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10236/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Kiểm tra sau thông quan.

Tổng cục Hải quannhận được báo cáo về việc xử lý nợ thuế đối với Công ty TNHH một thành viênxuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in tại công văn số 2583/HQBRVT-TXNK ngày06/8/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến sau:

Ngày 18/6/2014 BộVăn hóa thể thao và Du lịch có công văn số 2000/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Tài chínhvề việc xử lý những vấn đề tồn đọng tài chính trước khi tiến hành xác định giá trịdoanh nghiệp để cổ phần hóa. Theo đó, tại điểm 1 của công văn có nêu kết luậntại cuộc họp ngày 08/11/2005 giữa Lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện các Vụ, Cụcchức năng thuộc Bộ Tài chính là vụ việc chuyển sang cơ quan điều tra (Bộ Côngan) để giải quyết. Tuy nhiên, đến nay cơ quan công an vẫn chưa có quyết địnhchính thức về vấn đề này.

Để giúp cơ quanhải quan xử lý dứt điểm vụ việc, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh BàRịa - Vũng Tàu, Cục Kiểm tra sau thông quan kiểm tra sự việc Công ty nêu (đãchuyển vụ việc sang cơ quan sảnh sát điều tra chưa? kết quả vụ việc? Nếu chưachuyển thì xác định lý do chưa chuyển và báo cáo toàn bộ sự việc về Tổng cụcHải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 20/8/2014.

Tổng cục Hải quanthông báo để các đơn vị biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT: Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b), (Xuân).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Hoàng Tuấn