TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1024/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công vănsố 5623/HQHP-GSQL ngày 16/7/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng vướng mắcliên quan tínhhợp lệ của C/O mẫu E, CụcGiám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Do Cục Hải quanHải Phòng không gửi đủ hồ sơ liên quan đến lô hàng nên Cục Giám sát quản lýchưa đủ căn cứ xem xét và hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phònggửi đầy đủ hồ sơ liên quan để Cục Giám sát quản lý có cơ sở kiểm tra và trả lờicụ thể.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn