UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1024/SXD-CL &VL
V/v: triển khai thực hiện Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
- Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 25 tháng 6 năm 2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã banhành Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ban hành quy định trách nhiệm quản lý chấtlượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định phâncông, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàntỉnh Quảng Ngãi và có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2014. Sở Xây dựng đề nghị UBNDcác huyện, thành phố, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngànhtổ chức triểnkhaicác thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 32/2014/QĐ- UBND, đồng thời phổ biến đến các chủ đầu tư,doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thực hiệnnghiêm túc.

Để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện việc kiểmtra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, Sở Xây dựnghướng dẫn thêm một số nội dung của Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND như sau:

1. Đối vớicôngtrình khởi công trước ngày Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày05/7/2014 thì thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưavào sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chấtlượng công trình xây dựng.

2. Đối vớicôngtrình khởi công sau ngày Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày05/7/2014 thì thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưavào sử dụng thực hiện theoquy địnhtaiĐiều 4 Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàntỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND.

3. Yêu cầu các chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiệnbáo cáo thông tin công trình sau khi khởi công gửi cơ quan chuyên môn về xâydựng theo nội dung tại Điểm 1 và Điểm 2 Hướng dẫn này.

4. Đối với chủ đầu tư các công trình xây dựng dândụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuậtngoài việc thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 32/2014/QĐ-UBNDcòn phải thực hiện theo Hướng dẫn số 492/HB-SXD ngày 17/4/2014 của Sở Xây dựnghướng dẫnkiểm tra công tác nghiệm thuhoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

5. Đối vớicơquan cấp phát, thanh toán (Tài chính, Kho bạc) thực hiện theo Điều 8 Quyết địnhsố 32/2014/QĐ-UBND thì trong hồ sơ thanh toán khi hoàn thành toàn bộ khối lượnghoặc hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước phải cóKết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quanchuyên môn về xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo để các Sở Tài chính, Kế hoạchvà Đầu tư, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Kho bạc nhà nước tỉnhQuảng Ngãi; UBND các huyện, thành phố;Các chủ đầu tư, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh biết và triểnkhai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu VT, CL&VL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Minh Hòa