TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10243/CT-TTHT
V/v: Thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ xuất khẩu

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế MC Trans (Việt Nam)
Địa chỉ: 11A Nguyễn Văn Mại, phường 04, Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0302538718

Trả lời văn thư số 005. 2014/CV-MCT ngày 12/11/2014 của Công ty về thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ xuất khẩu, Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b3 Khỏan 3 Điều16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng để được áp dụng thuế suất 0%, khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Trường hợp phía nước ngoài uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh toán theo uỷ quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng - nếu có)”.

Trường hợp Công ty theo trình bày có cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, trong đó có bán cước vận tải quốc tế cho khách hàng là Công ty TNHH Panko Vina Việt Nam (Công ty Panko Việt Nam). Đến thời hạn trả tiền, Công tyPanko Việt Nam không trả mà có văn bản thoả thuận cước vận tải quốc tế, cước hàngkhông của lô hàng này sẽ do Công ty B.J Freight Systems Co., Ltd ở (là đại lý của Công ty ở Hàn Quốc) thanh toán lại cho Công ty, nếu việc thanh toán theo uỷ quyền nêu trên được quy định cụ thể trong phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng thì đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để áp dụng thuế suất 0%, được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: HC, TTHT.
3815_ 294346 (13/11/2014)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga