TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10249/CT-PC
V/v: Hoàn thuế giá trị gia tăng của DN có hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Bộ Tài Chính

Vừa qua Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh gặp vướng mắc khi giải quyết một số hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với Doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, cụ thể:

- Căn cứ công văn 12485/BTC-TCT ngày 18/09/2013 của Bộ Tài Chính về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền có hướng dẫn:

+ Tại điểm 2.1:

“... Kiểm tra thực tế (100%) đối với hàng hóa xuất khẩu tại mục 1 văn bản này, cánbộ kiểm hóa ghi cụ thể, đầy đủ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu hóa và phương tiện vận chuyển, cụ thể:

Ghi đầy đủ thông tin về phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa xuất khẩu(bao gồm: phương tiện vận tải đường bộ, phương tiện vận tải là thuyền xuồng,phương tiện thô sơ,...) theo các tiêu chí sau: Số hiệu, biển kiểm soát, loại phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa từ nộiđịa đến khu vực cửa khẩu biên giới thuộc phạm vi giám sát hải quan và phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa qua biên giới; Tên, số chứng minh thư nhân dân người điều khiển phương tiện vận tải,quốc tịch.

- Thực hiện xác nhận thực xuất trên tờ khai xuất khẩu.”

+ Tại điểm 3.3:

“Trường hợp hàng hóa xuất khẩu thuộc nhóm hàng quy định tại mục 1 và mục 2.1 vănbản này thì phải kiểm tra, đối chiếu danh mục, sốlượng hàng hóa có liên quan đề nghị hoàn với hồ sơ hải quan tại mục 2 nêu trên”.

- Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 công văn 12795/BTC-TCHQ ngày 11/09/2014 của Bộ Tài chính có nêu:

“Đốivới các trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa thuộc đối tượng ápdụng của công văn 12845/BTC-TCT ngày 18/9/2013 về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giớiđất liền và công văn 875/BTC-TCT ngày 17/01/2014hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới,cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa xuất của doanhnghiệp này và sẽ thực hiện ghi các thông tin về phương tiện vận chuyển hàng hóa(bao gồm cả phương tiện vận chuyển từ nội địa đến cửa khẩu và phương tiện vận chuyển hàng qua biên giới) trên phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa kèm theo tờ khai.

Do vậy, khi làm thủ tục hải quanxuất khẩu hàng hóa, cơ quan Hải quan căn cứ các thông tin có được về doanh nghiệp xuất khẩu tại thời điểm làm thủ tục, đối chiếu với các tiêu chí tại điểm 1 công văn 12845/BTC-TCT để thực hiện kiểmtra hàng hóa, xác nhận và chịu trách nhiệm về việc xác nhận.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trong thời gian vừaqua có một số trường hợp Cơ quan thuế gửi công văn đến các cơ quan Hải quan cửakhẩu để xác minh hàng thực xuất khẩu qua biên giới và phương tiện vận chuyển quabiên giới theo Điểm 2.1 công văn 12485/BTC-TCT nêu trên. Cơ quan Hải quan trảlời chỉ ghi hàng thực xuất khẩu nhưngkhông ghi phương tiện vận tải.

Như vậy các công văntrả lời của Cơ quan Hải quan nêu trên có được xem hợp lệ không và Doanh nghiệp có được khấu trừ, hoàn thuế thuế giá trị gia tăng đầu vào liên quan đến các lôhàng xuất khẩu được trả lời là hàng thực xuất nhưng không có ghi phương tiện vận tải?

Cục Thuế Thành phố kính đề nghị Bộ Tài Chính có hướng dẫn trường hợp nêu trên. Trong khi chờ đợi hướng dẫn của Bộ Tài Chính, Cục Thuế TP tạm thời giải quyết chấp nhận cho Doanh nghiệp khấu trừ hoàn thuế GTGT. Khicó ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính sẽ áp dụng theo quy định.

Kính mong Bộ Tài Chính sớm có ý kiến chỉ đạo./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- TCT ( để báo cáo).
- Lưu VT, PC

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thị Thu Hương