BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1025/BGTVT-TC
V/v: Thuê văn phòng và trang bị tài sản cho văn phòng hiện trường của Dự án đường Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 162/ĐHCM-VPngày 05/02/2009 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc thuê và trangbị tài sản cho các văn phòng hiện trường. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tảicó ý kiến như sau:

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh căn cứ nhu cầu công tácquản lý dự án để thực hiện việc thuê văn phòng hiện trường và trang thiết bịphục vụ văn phòng hiện trường cho phù hợp trên nguyên tắc sử dụng tiết kiệm vàcó hiệu quả. Chi phí thuê văn phòng hiện trường và trang thiết bị phục vụ vănphòng hiện trường được thực hiện lập dự toán và chi tiêu theo quy định tạiThông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quảnlý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các dự án sửdụng vốn ngân sách nhà nước.

Yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nghiêm túc thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường