CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1025/CP-QHQT
V/v Chương trình Hợp tác với các thị trường mới hình thành (PSOM) của Chính phủ
Hà Lan

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4420 BKH/KTĐN ngày 22 tháng 7 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến sau:

- Đồng ý tiếp nhận “Chương trình Hợp tác với các thị trường mới hình thành (PSOM)” do Chính phủ Hà Lan tài trợ và giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức triển khai Chương trình.

- Phê duyệt bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ vương quốc Hà Lan về chương trình nói trên, trong đó phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là đối tác của Cơ quan Hà Lan (SENTER) thực hiện Chương trình.

- Uỷ quyền Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký kết Bản ghi nhớ với đại diện có thẩm quyền của phía Hà Lan.

- Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền cho Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký kết Bản ghi nhớ./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan