TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu VC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công vănsố 5600/HQHP-GSQL ngày 16/7/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng vướng mắcliên quan tính hợp lệ của C/O mẫu VC, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định Điều2, phụ lục III, Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013 của Bộ Công Thươngquy định Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Chi Lê,mỗi nước thành viên có trách nhiệm gửi danh sách tên, địa chỉ, mẫu con dấu củaTổ chức chấp C/O. Theo đó, khi kiểm tra đối chiếu C/O, cơ quan hải quan sẽ kiểmtra tính hợp lệ của dấu đóng trên C/O so với mẫu được thông báo mà không kiểmtra đối chiếu chữ ký trên C/O.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn